Saletrzak 27 Standard Plus

Opis produktu

Nawóz granulowany o zabarwieniu ceglasto pomarańczowym. Granule o wymiarach 0,6 ÷ 4 mm stanowią nie mniej niż 94% masy. Zawiera 27% azotu całkowitego (w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej), 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na CaO, 4% magnezu całkowitego w przeliczeniu na MgO oraz dodatkowo max 0,3 ÷ 0,5% żelaza w postaci siarczanu żelaza.

Nowy nawóz w stosunku do obecnie produkowanego Saletrzaku 27 standard posiada większą wytrzymałość granul i zwiększoną odporność na wysokie temperatury otoczenia. Ograniczone zostało jego zbrylanie w czasie przechowywania. Dodatek żelaza – ważnego mikroelementu – jest dodatkowym plusem oferowanego nawozu.

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard plus jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 standard plus można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 standard plus zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych Saletrzak 27 standard plus jest uniwersalnym nawozem azotowym.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Saletrzakiem 27 standard plus


Potrzeby nawożenia azotem Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnikaOcena punktowa czynnika
-10+1
Potrzeby wapnowaniakoniecznepotrzebne, wskazaneograniczone, zbędne
Opady zimoweponiżej normyw normiepowyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotemmotylkowe, okopowe na oborniku,inne na dużych dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)ekstensywneprzeciętneintensywne
Poziom chemicznej ochrony roślinbez ochronyochrona częściowapełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnychkrótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianieprzeciętny dla gatunkudługi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1, średnie, gdy suma punktów wynosi 0 i małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrzaku 27 standard plus w kg/ha* 

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednie1duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna607090
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna6792110
rzepak – na każdą 1 t nasion150185220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna607485
groch, bobik – na każdą 1 t nasion375067
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw110130150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw150167185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni150165185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy677890
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy150185210
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy7590110

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Saletrzaku 27 standard plus, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 92 kg Saletrzaku 27 standard plus na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 552 kg/ha Saletrzaku 27 standard plus, czyli około 150 kg azotu; dawka ta powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwila ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.

Rola żelaza

Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Jego zawartość w roślinach ulega

zmianie w okresie wegetacji. Najważniejsza rola fi zjologiczna tego pierwiastka wiąże się z udziałem w
procesie transformacji energii potrzebnej do fotosyntezy i innych procesów biochemicznych.

Rola fizjologiczna żelaza:

  • białkowe związki żelaza zawarte w chloroplastach uczestniczą w przemianie energii świetlnej
    w chemiczną,
  • stymuluje powstawanie chlorofilu,
  • uczestniczy w redukcji azotanów, siarczanów i wiązaniu wolnego azotu,
  • bierze udział w metabolizmie kwasów nukleinowych,
  • reguluje procesy oksydo-redukcyjne
  • uczestniczy w procesie oddychania.

Większość roślin uprawnych jest wrażliwa na niedobór żelaza, które objawiają się przy rzeczywistym braku form dostępnych żelaza, jak i w warunkach ograniczonej dostępności (gleby alkaliczne, zasolone, lekkie, w wyniku antagonistycznego działania fosforu i siarki). Żelazo jest ważnym komponentem chlorofi lu, białek i jest pobierane przez rośliny z rodzaju traw w największych ilościach spośród wszystkich mikroelementów. 

Objawy niedoboru żelaza ujawniają się na młodych liściach (chloroza międzyżyłkowa). Żelazo jest niezbędne dla organizmu jako składnik krwiotwórczy oraz do transportu i magazynowania tlenu. Żelazo w organizmach kręgowców gromadzi się w wątrobie i śledzionie, a także w hemoglobinie i mioglobinie. Wchodzi w skład enzymów i połączeń melaloproteinowych. Niedobór żelaza powoduje niedokrwistość (anemię) i uszkodzenie błon śluzowych, a w efekcie wycieńczenie organizmu, prowadzące do silnego uszkodzenia a nawet śmierci. Głównym źródłem żelaza dla zwierząt i ludzi jest pożywienie.