Saletrzak Makro

Opis produktu

Nawóz granulowany o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Granule wielkości 2-6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu a jego gęstość nasypowa wynosi 1,0 kg/dm3. Saletrzak 27 makro to azotan amonu z wypełniaczem w postaci mączki dolomitowej zawierającej wapń i magnez. Skład nawozu: 27% azotu całkowitego (N), w tym 13,5% w formie saletrzanej i 13,5% w formie amonowej, 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4% magnezu całkowitego (MgO).

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 makro jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany, od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe, pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, nawóz po wysianiu należy wymieszać z glebą a pogłównie stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Saletrzak 27 makro jest higroskopijny, dlatego można go mieszać z innymi suchymi nawozami tylko bezpośrednio przed wysiewem.

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 makro zawiera w jednakowych ilościach azot w dwóch formach (saletrzanej i amonowej), co czyni go uniwersalnym nawozem azotowym w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Szybko działający azot saletrzany przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin na azot powoduje ich prawidłowy wzrost. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Płytko ukorzenione rośliny, szczególnie we wcześniejszych fazach rozwojowych, bardzo dobrze reagują na zawarty w nawozie wapń i magnez.

Pakowanie i transport

Saletrzak 27 makro jest pakowany:

 • w worki polietylenowe z nadrukiem – po 25 lub 50 kg ± 1%,
 • w elastyczne kontenery (big-bagi) – po 500 lub pond 500 kg ± 1%,
 • luzem.

Podczas transportu produkt zabezpieczyć przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Saletrzakiem 27 makro lub są palne jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych (RID, ADR, IMDG) Saletrzak 27 makro jest materiałem bezpiecznym w transporcie. Podczas przewozu środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Saletrzak 27 makro jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

 • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
 • bezpośrednim nasłonecznieniem,
 • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
 • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Odległość składowanego produktu od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm, a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm. Produkt w uszkodzonych opakowaniach należy składać oddzielnie. W bezpośrednim sąsiedztwie Saletrzaku 27 makro nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nim reagować, takie jak np.: środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaiczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy, materiały palne takie jak węgiel, drewno, trociny, smary, oleje, materiały pędne, słoma. Saletrzaku 27 makro nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno palić tytoniu, używać otwartego ognia a instalacje elektryczne powinny być antyelektrostatyczne i przeciwwybuchowe.

Worki polietylenowe z produktem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać na niepalnym podłożu do wysokości najwyżej 10 warstw. Elastyczne kontenery z nawozem (big-bagi) o masie netto do 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a te powyżej 500 kg w jednej warstwie. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny składowane w jednej warstwie.

Środki ostrożności

Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty S.A. – Tarnów w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

 • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
 • udzielanie informacji na temat rozmieszczenia na terenie kraju punktów sprzedaży nawozów Grupy Azoty S.A.
 • informowanie o aktualnej ofercie nawozów Grupy Azoty S.A.

Propozycje terminów i dawek nawożenia Saletrzakiem 27 makro

Potrzeby nawożenia azotem 
Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnikaOcena punktowa czynnika
-10+1
Potrzeby wapnowaniakoniecznepotrzebne, wskazaneograniczone, zbędne
Opady zimoweponiżej normyw normiepowyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotemmotylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotuzboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy)ekstensywneprzeciętneintensywne
Poziom chemicznej ochrony roślinbez ochronyochrona częściowapełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnychkrótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianieprzeciętny dla gatunkudługi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1, średnie gdy suma punktów wynosi 0 i małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Saletrzaku 27 makro w kg/ha*

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednie1duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna607090
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna6792110
rzepak – na każdą 1 t nasion150185220
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna607485
groch, bobik – na każdą 1 t nasion375067
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw110130150
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw150167185
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni150165185
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy677890
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy150185210
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy7590110

*dawkę Saletrzaku 27 makro obliczyć w zależności od przewidywanego plon, przykładowo dla przewidywanego plonu pszenicy 6 t/ha, na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem należy stosować po 92 kg Saletrzaku 27 makro na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna pszenicy (odczyt z tabeli powyżej), czyli 92 x 6 = 552 kg/ha Saletrzaku 27 makro, tzn. około 150 kg azotu na hektar. Dawka ta powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach: pierwsza cześć wczesną wiosną, z chwila ruszania wegetacji a druga na początku strzelania w źdźbło.
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.